Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Informacje ogólne

Z usług PON może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełną sprawność lub stan swojego zdrowia ma trudnościze studiowaniem w trybie standardowym.

Trudności te mogą przyjmować różną postać i zwykle są zindywidualizowane. Mogą one dotyczyć na przykład: niemożności pełnego uczestnictwa w zajęciach w wymaganym przez regulamin studiów zakresie (np. z powodu nawrotów choroby), utrudnionego dostępu do budynków lub konkretnych sal wykładowych z powodu barier architektonicznych, trudności w korzystaniu z wykładów (osoby z dysfunkcją słuchu) czy też problemu z dotarciem do literatury przedmiotu w wersji audio, czy w wydruku brajlowskim (osoby z uszkodzonym narządem wzroku).

Studenci z niepełnosprawnością są traktowani tak samo jak wszyscy inni studenci. Nie istnieją żadne ulgi i przywileje, które zmieniałyby zakres wymagań, jakie należy spełnić studiując w Akademii im. J. Długosza. Tworzony jest natomiast system wsparcia niezbędnego dla realizacji prawa do nauki, w tym korzystania ze standardowej oferty uczelni dostępnej dla wszystkich.