Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Dla studentów

 • Każdy student z niepełnosprawnością ma prawo do ubiegania się o stypendium specjalne. Jego wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności. Przy rozpatrywaniu wniosku nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe. Zachęcam wszystkich uprawnionych studentów (trzeba mieć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności) do składania wniosków stypendialnych. Wniosek do pobrania.

 • Akademickie Centrum Sportowe oferuje dla studentów z niepełnosprawnością zajęcia rehabilitacyjne (poniedziałek i czwartek godz. 17.00 - 19.00). Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośrednio do Akademickiego Centrum Sportowego tel. 034 366 49 19, e-mail acs@ajd.czest.pl lub do Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością tel. 034 378 42 89, e-mail e.widawska@ajd.czest.pl.

 • Osoby zainteresowane pomocą ze strony tłumacza języka migowego proszone są o kontakt z PON. Istnieje możliwość otrzymania asystencji tłumacza w trakcie zajęć i/lub egzaminów.

 • Uruchomiono zajęcia z języka angielskiego dla osób z niepełnosprawnością. Zajęcia prowadzi mgr Janina Staszczyk.

 • W ramach współpracy Zakładu Doradztwa Zawodowego z Pełnomocnikiem ds. Osób z Niepełnosprawnością, planowane jest uruchomienie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie punktu konsultacyjnego z doradcą zawodowym.  W ramach działań proponuje się:
  •    udzielanie indywidualnych porad zawodowych i informacji zawodowej dla studentów Akademii, którzy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  •    udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego,
  •    opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  •    prowadzenie zajęć grupowych, których tematyka dotyczyć będzie wyznaczanie celów, uświadamiania sobie własnych mocnych i słabych stron, metod poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,
  •    dostarczanie osobom zainteresowanym wsparcia w uzyskaniu odpowiednich usług zwiększających szanse zatrudnienia, przygotowujących klienta do wejścia na rynek pracy, usługi te mogą dotyczyć szczegółowego doradztwa: skierowania do dalszego kształcenia, szkolenia, leczenia lub rehabilitacji i często też orientacji w procesach zachodzących na rynku pracy,
  •    pomoc klientowi w dokonaniu samooceny, osiągnięciu zrozumienia siebie i nabyciu umiejętności wyznaczania kierunku działania, rozwijając w ten sposób u niego umiejętność podejmowania decyzji dotyczących odpowiednich celów i planów zawodowych,
  •    informowanie klienta o możliwościach zatrudnienia, a także wymaganych cechach i umiejętnościach, niezbędnych szkoleniach i tendencjach na rynku pracy,
  •    pomoc klientowi w zrozumieniu przemian ekonomicznych, które miały lub mają miejsce obecnie i ich znaczenia dla wyboru, przygotowania się do zawodu i znalezienia zatrudnienia w odpowiedniej dziedzinie zawodowej,
  •    udzielanie pomocy w ramach wiedzy fachowej i ewentualne kierowanie klienta do odpowiednich specjalistów, jeśli wymagana jest ich pomoc.

  Zasady konsultacji:
  • Dostępność usług dla wszystkich klientów z niepełnosprawnością studiujących w Akademii
  •    Dobrowolność korzystania z usług doradztwa zawodowego
  •    Bezpłatność
  •    Poufność i ochrona danych osobistych klientów

  Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym:
  wtorki, 13.00 - 15.00 (pokój 316) mgr Wioleta Duda